Definities
 

Nbags: Nbags (KvKnummer: 24320951) is een eenmanszaak naar Nederlands recht gevestigd en kantoor houdende te Olijfhout 19, 2994 HV Barendrecht. 

Wederpartij: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenassociatie, die aan Nbags mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten van Nbags. 

Producten: De zaken die Nbags, conform een overeenkomst afgesloten met een Wederpartij, levert aan deze Wederpartij. 

Artikel 1 - Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten die een Wederpartij en Nbags zijn aangegaan en op alle offertes en aanbiedingen van Nbags aan een Wederpartij, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de Nbags werkzaam zijn. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Nbags, voor de uitvoering waarvan door Nbags derden zijn betrokken. De Wederpartij gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij het aangaan van een mondelinge en schriftelijke overeenkomst tussen Nbags en Wederpartij. 

1.2 Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde geldt voor zover daarvan tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken. Nbags wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de eventuele door Wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden van de hand. 

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Nbags en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ met deze bepalingen. Wederpartij kan in een dergelijk  geval een verklarende uitleg hierover opvragen bij Nbags. 

1.5 Indien Nbags niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Nbags in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 

1.6 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt. 

Artikel 2 - Overeenkomst Offerte en bevestiging 

2.1  Alle offertes en aanbiedingen van Nbags zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend. Iedere offerte en/of aanbieding van Nbags vervalt 30 dagen nadat deze is gedaan, tenzij anderszins aangegeven in de offerte dan wel indien partijen anders zijn overeengekomen.  

2.2 Nbags kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, verzend- en administratiekosten, daaronder begrepen reiskosten tenzij anders aangegeven. Reiskosten zijn de kosten gemaakt vanaf de kantoor locatie van Nbags tot de locatie van de Wederpartij. 

2.4 Aanbiedingen en/of offerte prijzen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en producten en gelden niet automatisch voor nabestellingen en toekomstige opdrachten. 

2.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Nbags daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Nbags schriftelijk anders aangeeft. 

2.6 Offertes en aanbiedingen kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de Werkzaamheden. Indien de opdracht afwijkt of uitgebreid wordt met Werkzaamheden van de in de offerte aangeboden diensten dan is Nbags daaraan niet gebonden. Deze afwijking zal buiten zoals in de offerte opgegeven om worden gefactureerd met een maximale prijsstijging per eenheid van maximaal 40%

2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Nbags niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

2.8 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen als vermeld in de laatste prijscourant. 

2.9 Wederpartij verbindt zich tegenover Nbags de producten uitsluitend tegen de door Nbags vastgestelde consumentenprijs volgens de laatste prijscourant aan het publiek aan te bieden, te verkopen, te leveren of te doen leveren. 

2.10 De door Nbags aan wederpartij geleverde producten mogen door wederpartij uitsluitend aan de eindverbruikers voor hun persoonlijke behoefte worden geleverd. Het is wederpartij derhalve verboden de producten aan een andere detaillist door te leveren. 

2.11 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst een wijziging in de valuta- of wisselkoers optreedt, is Nbags gerechtigd een voor hem nadelige koerswijziging aan wederpartij door te berekenen. 

2.12 Opdrachten dienen door de Wederpartij schriftelijk te worden bevestigd. Indien de Wederpartij dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Nbags een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Nbags eerst nadat deze schriftelijk door Nbags zijn bevestigd. 

Artikel 3 - Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst 

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door Wederpartij verstrekte opdracht door Nbags is ontvangen en geaccepteerd, blijkende uit de schriftelijke bevestiging daarvan door Nbags of de levering van producten door Nbags. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of voor een bepaald project is aangegaan. 

3.2 Levering geschiedt af bedrijf van Nbags. De Wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Nbags gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. 

3.3 Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Nbags. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. 

3.4 Nbags is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik te maken van de diensten van derden. Nbags zal bij de keus van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor zover de ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van hun Werkzaamheden willen beperken, houden alle aan Nbags gegeven opdrachten de bevoegdheid van Nbags om in dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens  te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Nbags voor onverhoopte tekortkomingen van ingeschakelde derden is uitgesloten 

3.5 De Wederpartij is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige en juiste levering door Nbags mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie en gegevens. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn ontvangen, is Nbags gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en extra honoraria volgens het gebruikelijke tarief aan de Nbags in rekening te brengen. 

3.6 Nbags is bevoegd een voorschotbedrag in rekening te brengen en pas een aanvang met de verzochte Werkzaamheden te nemen nadat dit bedrag is ontvangen. Alle mogelijke (rechts)gevolgen die door deze opschorting kunnen ontstaan, komen voor rekening en risico van Wederpartij. Over ontvangen voorschotten wordt geen rente vergoed. 

3.7Nbags is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

3.8 Nbags is gerechtigd de uitvoering van de opdracht te stoppen indien naar voren komt dat de Wederpartij bewust onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd als gevolg waarvan het belang van Nbags dan wel de door de Wederpartij verstrekte opdracht is geschaad. 

3.9 De overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de Werkzaamheden zullen door Nbags zo goed mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een (leverings) termijn brengt Nbags echter niet in verzuim, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze (leverings) termijn als fatale termijn moest worden beschouwd. Bij overschrijding van de indicatieve termijn dient Nbags derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Nbags een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gegund de opdracht alsnog te volbrengen. 

3.10  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.  

Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Nbags zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

3.11 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Nbags gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Nbags bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Nbags op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Nbags een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten Werkzaamheden of te leveren producten. 

3.12 Indien Nbags met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Nbags niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.  

3.13 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Nbags gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Nbags daardoor direct of indirect ontstaan. 

3.14 Indien Nbags met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Nbags niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

Artikel 4 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

4.1 Nbags is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de  overeenkomst te ontbinden, indien: 

 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
 • na het sluiten van de overeenkomst Nbags ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 
 • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Nbags kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Nbags gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
 1. Voorts is Nbags bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Nbags kan worden gevergd. 
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Nbags op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Nbags de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 1. Indien Nbags tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 1. Indien de Wederpartij haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Nbags gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Nbags, zal Nbags in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de Werkzaamheden voor Nbags extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Nbags anders aangeeft. 
 1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het Nbags vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Nbags op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
 1. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

Artikel 5 - Overmacht 

5.1 Nbags is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

5.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nbags geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nbags niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder meer oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, werkstakingen, blokkades, ernstige bedrijfsstoringen, brand, langdurige computerstoringen,  

5.3 Nbags kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5.4 Voor zoveel Nbags ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Nbags gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

5.5 Indien Nbags tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

Artikel 6 - Betaling en incassokosten 

6.1 Betaling van het factuurbedrag door de Wederpartij dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, in euro‘s, door middel van overmaking van het factuurbedrag ten gunste van een door Nbags aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op aftrek of schuldvergelijking. De hierbij behorende transactiekosten zijn voor rekening van de Wederpartij. Een reclame of klacht terzake van de factuur schort de betalingsverplichtingen van de Wederpartij niet op. Nbags is gerechtigd om periodiek te factureren.  

6.2 Bij gebreke van betaling binnen de bij artikel 6.1 genoemde termijn, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Nbags, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de Wederpartij een rente van 2,5% per maand in rekening te brengen, tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Nbags. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, inclusief de interne kosten van Nbags en de kosten van door haar in te schakelen derden, zijn volledig voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, tenzij de werkelijke kosten hoger liggen. 

6.3 Nbags is gerechtigd om van de Wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen voor de Werkzaamheden. Daarnaast is Nbags gerechtigd - indien de kredietwaardigheid van de Wederpartij daartoe aanleiding geeft - om te verlangen dat de Wederpartij zekerheid stelt voor de nakoming van haar financiële verplichtingen. 

6.4 Nbags heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

6.5 Nbags kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Nbags kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

6.6 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Nbags verschuldigde. 

6.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 7 - Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn 

7.1 Indien de Wederpartij niet tevreden is over de verrichte Werkzaamheden of de service van Nbags of wanneer de Wederpartij het niet eens is met (het bedrag van) een ontvangen factuur, kan hij hieromtrent een klacht indienen. De klacht wordt in behandeling genomen, onderzocht en afgewikkeld volgens de klachtenprocedure van Nbags. 

7.2 De door Nbags te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden, wet- en regelgeving die daaraan gesteld worden. Nbags kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren producten of uit te voeren Werkzaamheden. 

7.3 Indien de door Nbags verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 

7.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Nbags geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 

7.5 De Wederpartij is gehouden de geleverde producten te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Nbags te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Nbags te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Nbags in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Nbags in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

7.6 Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde producten. 

7.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.  

7.8 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Nbags de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Nbags, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen.  

7.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Nbags daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij. 

7.10 Indien een klacht door Nbags gegrond wordt verklaard, zal Nbags de Werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

7.11 Het retourneren of ruilen van producten kan uitsluitend plaatsvinden na telefonisch of schriftelijk overleg vooraf met toestemming en alleen op producten die door wederpartij rechtstreeks van Nbags zijn betrokken. 

7.12 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Nbags slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8

Artikel 8 - Vrijwaring en Aansprakelijkheid 

8.1 De aansprakelijkheid van Nbags voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt. De aansprakelijkheid is beperkt tot het terugbetalen van het in de offerte afgesproken honorarium voor het leveren van een bepaalde dienst. Met dien verstande dat bij duurovereenkomsten de totale aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zal zijn tot de door de Wederpartij te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis. Nbags is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade. 

8.2 Indien Nbags in het kader van de afhandeling van een klacht als bedoeld in artikel 7 een vergoeding of compensatie voor geleden schade of ongemak aan de Wederpartij aanbiedt, kan hieruit geen aanvaarding van aansprakelijkheid zijdens Nbags worden afgeleid. 

8.3 Bij het inschakelen van derden is Nbags niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden mochten worden gemaakt. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn. 

8.4 De wederpartij vrijwaart Nbags voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Nbags toerekenbaar is tenzij Hoofdstuk 6.3-3 Burgerlijk Wetboek, de productaansprakelijkheid, hierin anders voorziet. 

8.5 Nbags is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nbags is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

8.6 De aansprakelijkheid van Nbags is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 

8.7 Nbags is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

8.8 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nbags aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Nbags toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

Nbags is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van deze overeenkomst ontstaan, door afnemer te verzekeren was, dan wel normaliter door afnemers in die branche verzekerd wordt, zullen nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden tot vergoeding van de geleden schade. 

8.9 Schade die naar het oordeel van de Wederpartij is veroorzaakt door een tekortkoming van Nbags die te wijten is aan de opzet of grove schuld van haar leidinggevenden, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Nbags te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Nbags, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Wederpartij aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. 

8.10 De Wederpartij vrijwaart Nbags tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de Werkzaamheden voor de Wederpartij verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet. Onder deze vrijwaring vallen ook aanspraken van medewerkers van Nbags, die bij de uitvoering van de Werkzaamheden schade lijden ten gevolge van een handelen of nalaten van de Wederpartij of ten gevolge van een onveilige situatie in diens organisatie. 

Artikel 9 - Risico-overgang en producten onder eigen naam (Maatwerk) 

9.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop producten aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht. 

9.2 Alvorens tot het bedrukken van de producten volgens een ontwerp van de Wederpartij zal worden overgegaan, zal vooraf een drukproefwerk ter beoordeling aan de Wederpartij worden voorgelegd. Na diens akkoordbevinding zullen wij op generlei wij aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de uitvoering van het bedrukte materiaal, indien dit niet in belangrijke mate van de drukproef afwijkt. 

9.3 Nbags kan niet aansprakelijk gehouden worden voor kleurafwijkingen indien de gebruikte kleur gelijk is aan het door de Wederpartij aan Nbags overhandigde monster, dan wel de door de Wederpartij aan Nbags kenbaar gemaakte kleurspecificaties.  

9.4 Indien de Wederpartij een geplaatste order ‘op maat’ geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

Artikel 10 - Vervoer en wijze van levering 

10.1 Met uitzondering van die gevallen waarbij het vervoer van artikelen naar de Wederpartij niet met eigen vervoer geschiedt, zijn op het vervoer van toepassing de Algemene Vervoers Condities c.q. de CMR-condities zoals die in de transportwereld worden gehanteerd. 

10.2 De door Nbags opgegeven levertermijnen gelden steeds bij  benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van zo’n termijn geeft de Wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden. 

10.3 Een overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is, dan wel (bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging) op de dag waarop de Wederpartij ons voor het eerst schriftelijk aanspreekt op levering op een bepaalde datum. De levertijd begint echter niet te lopen dan nadat de Wederpartij ons alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens ter beschikking heeft gesteld.   

Artikel 11 - Intellectuele eigendom 

11.1 Nbags behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder, echter niet limitatief, de merkenrechten alsmede de daaraan verbonden goodwill, de auteursrechten verbonden aan en samenhangend met de producten, waaronder de rechten op de etiketten, de receptuur en samenstelling, de display en andere (reclame)uitingen. Nbags heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.  

11.2 Wederpartij is niet bevoegd om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de documenten, producten, programmatuur of andere materialen als bedoeld in artikel 11.1 te verwijderen of te wijzigen. 

Artikel 12 - Auteursrecht 

12.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Nbags zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de  

Auteurswet op de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken, zoals adviezen, brieven, contracten, handleidingen en processtukken. Het is de Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nbags niet toegestaan om de vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen. 

Artikel 13 Geheimhouding 

13.1 Wederpartij en Nbags verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens over elkaars organisatie, die bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn verstrekt dan wel anderszins ter kennis van de andere partij zijn gekomen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

13.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1, is Nbags bevoegd om te publiceren over de ten behoeve van de Wederpartij verrichte en te verrichten Werkzaamheden, tenzij anders wordt overeengekomen. 

13.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nbags gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Nbags zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Nbags niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen 

14.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Nbags partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  

14.2  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

14.3 Geschillen die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 

14.4  Nbags behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 

14.5  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Nbags. 

14.6  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

Nbags
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.nbags.nl